A realization, it takes much longer than expected and planned.

I have come to a realization that it takes much longer than expected and planned. I tried my best for the past two weeks to finish Orca’s chapter. The first deadline was June 30 but I failed at it and…


เริ่มเขียน 4/15/2021 Day 1,111 in my #TowardsaPhD Journey

 1. ปุ่มรีเซ็ตของเราคือ นอน ออกกำลังกาย นั่งสมาธิ
 2. ปุ่มดีลีทกับทำลายล้างของเราคือการเปิดดูโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งแรกหลังตื่นนอน เพราะวันนั้นจะพังทั้งวันและไม่มีสมาธิ เสียไปเลยหนึ่งวันเต็ม ๆ
 3. วิธีกู้ร่าง กู้ใจ กู้สมาธิของเราคือการเริ่มวันดี ๆ ด้วย morning routine ที่ทำตามปกติ ตื่นเช้า ชงกาแฟ ออกกำลังกาย นั่งสมาธิ แล้วค่อยเปิดดูข้อความหรือแอพต่าง ๆ
 4. บางครั้งถ้าเราก็ทำอะไรตามอารมณ์มากไป ปล่อยใจไปตามสถานการณ์เกินเลยไปมากการจะกลับมาเริ่มต้นตั้งสมาธิใหม่มันยากเพราะต้องอาศัยพลังเยอะ
 5. ชอบเวลาที่ตัวเองมีสมาธิจดจ่อกับอะไรได้นาน ๆ ชอบเวลาที่คิดถึงข้อมูลในช่วงปี 3 ที่วิเคราะห์ข้อมูลมากที่สุด ชอบตัวเองในแบบนั้น ชอบความมุ่งมั่นแบบนั้น
 6. การลังเลใจมากไป หรือการไม่ตัดสินใจทำหรือไม่ทำอะไรป็นการสิ้นเปลืองพลังงานโดยไม่จำเป็น
 7. การตัดสินใจในทุกเรื่องล้วนใช้พลังงาน ควรคิดพิจารณาให้รอบด้านแล้วตัดสินใจให้ดีที่สุด จะได้ไม่สิ้นเปลืองพลังงานชีวิตโดยใช่เหตุและจะได้ทุ่มเทพลังให้กับสิ่งที่ต้องทำถัดไป
 8. การตัดสินใจที่ยากที่สุดตลอดการเรียนคือจะกลับไปยอร์คคนเดียวเพื่อเขียนเล่มต่อหรือจะอยู่ที่บ้าน ความยากเพราะปัจจัยและความกังวลเยอะ ทั้งเรื่องพี่กล้วย ครอบครัว งบประมาณ ฝันที่เราอยากจะสร้างบ้านด้วยกันจะไปต่อได้หรือไม่อย่างไร เราใช้เวลาตัดสินใจเรื่องนี้ทั้งหมดประมาณ 1 สัปดาห์ พอทำได้ก็โล่ง
 9. ความไม่รู้และคาดการณ์ คาดเดาไม่ได้น่ากลัวที่สุด แต่เป็นสิ่งที่เจอบ่อยและหลีกเลี่ยงไม่ได้
 10. เมื่อเหนื่อย ท้อ ไม่ไหว จงหยุดเพื่อพัก
 11. เมื่อพยายามจนถึงที่สุดแล้วให้ปล่อย
 12. จงพยายามและทำทุกอย่างเต็มความสามารถภายใต้ทรัพยากรที่มี (เวลา เงินทุน และความรู้สึก) เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเสียใจภายหลัง
 13. แต่เมื่อตัดสินใจอะไรไปให้จงปล่อยวาง อย่าไปบังคับ อย่าลังเล แต่จงมุ่งมั่น
 14. ถ้าเกิดปัญหาให้หาสาเหตุและพยายามแก้ไข อย่ากล่าวโทษใคร แม้กระทั่งตัวเอง คนเราผิดพลาดได้แต่ไม่มีใครอยากเสียใจ

4/15/2021 9.23 pm.
edited on 4/16/2021 10.10 pm.


This is probably the most hectic time yet of my research data collection season. There are many things to happen this week and I have been excited and worried about.

I have to admit that I have been overwhelmed for the past few weeks. It has not been easy, of…


Day 502, 8/25/2019

I woke up this morning at 6.30 as soon as my alarm clock went off but I, for long, did not want to get up at all.

Today was by far the most difficult day yet. I woke up feeling tired and lack of energy since the…


Day 40, Year 2: 5/9/2019

My day did not start until 9 and has not ended until now.

It was extremely difficult for me to fall asleep last night and that inevitably affected my day today. However, it did not affect me thoroughly for the entire day just the getting…


Day 39, Year 2: 5/8/2019

The majority of my time today was spent on proofreading.

It was another morning that I woke up and got up late. It felt rather miserable to have gotten up late again. :(

Unlike every morning, I did not plan to work on my PhD…


Day 38, Year 2: 5/7/2019

All the work and responsibilities resumed.

Getting up almost an hour late, I managed to get on task and worked on my PhD for a couple of hours before having to go to work. This morning I wanted to focus on my PhD project particularly…


Day 37, Year 2: 5/6/2019

Well, I completely forgot to write about this day yesterday.

I did not realize that I did not write an entry for yesterday until this morning. Perhaps because my mind was so actively engaged with the Podcast recording task before going to bed last night.

It was a rather productive day-off. P’Gluay and I started off the day by going for a morning run. Since we had not done it for a while, we only managed to reach 6 Km. which, in my opinion, was terrible.

Moving on to the rest of the day, I was able to finish several minor life-related tasks including grocery shopping and proofreading for Mo. In between, we went to Red Chili for late lunch and early dinner. Then we had an even more relaxing evening before going to bed.

5/7/2019 11.59 pm.


Day 36, Year 2: 5/5/2019

Here came the real break.

Although I wanted to take a break today, I still got up to work in the morning like every day.

After an hour, I finished the drafts of pre-intervention interview questions and questionnaire. They are definitely works in progress and revisions are in line to happen.

In the afternoon, we went to York Designer Outlet and spent quite a lot of time there before coming back in the evening.

It was a nice relaxing day.

5/7/2019 11.49 pm.


Day 35, Year 2: 5/4/2019

It turned out to be a rest day for me.

It was difficult for me to fall asleep last night and to get up this morning. I now completely believe that a good, productive day starts from the previous night.

Well, there are several things…

KruYing Onsutee

a part-time teacher, an amateur PhD student, and a full-time world explorer #YouMeandYork #TowardsaPhD

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store